หน้าแรกNews Updateสำนักนายกฯทุ่มงบ 2,600,000 บาท ซื้อ Iphone12 แจกผู้บริหาร 111 เครื่อง ใช้แทนของเก่าตกรุ่น

สำนักนายกฯทุ่มงบ 2,600,000 บาท ซื้อ Iphone12 แจกผู้บริหาร 111 เครื่อง ใช้แทนของเก่าตกรุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เจ้าของโครงการ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท จากแหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 3 ราย ในส่วนของรายละเอียดการกำหนดราคากลาง ทั้ง 111 เครื่อง

Advertisements

ระบุว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขนาด 128 GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขนาด 64 GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

 นอกจากนั้นในสัญญาซื้อขาย ระบุว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่จำนวน 111 เครื่อง Apple Iphone 12 ความจุ 128 GB จำนวน 23 เครื่อง และ ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone 12 ความจุ 64 GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาทั้งสิ้น 2,681,355.80 บาท

Advertisements

ทั้งนี้โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 111 เครื่อง ระบุ ความเป็นมาว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ และทำหน้าที่ศูนย์ประสาน

Advertisements

การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักรายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Advertisements

Must Read

error: Content is protected !!