Advertisement
Loading...

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 ดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าเพื่อให้คนไทยกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทเอกชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสถาบันการเงินรองรับความต้องการสิ้นเชื่อที่ช่วยให้การกู้เงินเป็นเรื่องง่าย ธนาคารจึงได้สนับสนุนผ่านสินเชื่อเคหะ ด้วยโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันทั้งที่อยู่อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสองโดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปล่อยกู้ซึ่งธนาคารฯเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

 

Advertisements

 

ทั้งนี้ โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะและบุคคลธนาคารฯให้กู้สินชื่อเคหะรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ซื้อที่อยู่  อาศัยใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสองพร้อมทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินะเชื่อคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษคือ ดอกเบี้ย คงที่3ปี 30% ที่ 4 เป็นต้นไป MRR -100% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี = 3.718% พร้อมกับสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร อย่างน้อย 2 ประเภท

 

Advertisements

โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปีพร้อมกันนี้ได้ผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาการเหลือเงินในการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคขั้นต่ำสำหรับผู้มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาทเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
“ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อน

ชำระได้ยาวนานขึ้นเพื่อให้เกิดความยึดหยุ่นและเหมาะสมกับภาวะความสามรถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ขณะที่อัตรา  ดอกเบี้ยโปรโมชั่นนี้ธนาคารได้คิดคำนวณเงินงวดแบบง่ายคือหากกู้สินชื่อเคหะ 1 ล้านบาทใน 3 ปีแรก จะผ่อน ชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทผ่อนสบายๆมีเงินเก็บออมหรือนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีพได้”

Advertisements

 

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง  ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line :GSB ธนาคารออมสิน แต่หากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

Loading...
Advertisement
Loading...